Monday, November 29, 2021
Home ஆப்பிரிக்காவில் பரவும் ‘சூப்பர் கரோனா’; ஆராய்ச்சியாளர்களை பதறவைக்கும் வைரஸ் ஆப்பிரிக்காவில் பரவும் 'சூப்பர் கரோனா'; ஆராய்ச்சியாளர்களை பதறவைக்கும் வைரஸ்

ஆப்பிரிக்காவில் பரவும் ‘சூப்பர் கரோனா’; ஆராய்ச்சியாளர்களை பதறவைக்கும் வைரஸ்

corona-restrictions-tightened-in-sweden